install robo 3t ubuntu

  • MongoDB: ROBO 3T (Free Open Source MongoDB GUI Client)